۱۳۹۱ اردیبهشت ۹, شنبه

... به روایت گربه‌ی خانم همسایه

 بی اعتماد


 نگران سر رسیدن خانم همسایه

 دو دل برای ماندن و بازگشتن

در آرزوی فریادرسی که دربگشاید به روی آزادی!

هیچ نظری موجود نیست: