۱۳۹۲ اسفند ۲۷, سه‌شنبه

انالحق

انسان تنهاست 
او که خدا را آفرید
خواست دیگری هم تنها باشد 
تنها بماند

تنها
یکی آمده 
یکی مانده 
یکی رفته 

انسان تنهاست
و این تنها 
جهان را آفرید 

انالحق 
ندای منصور بود 
بردار 
تنها 
وقتی که او بود و دیگر نبود کس

به فسانه آمد که خاکسترش 
بر رود نوشت 
انالحق

که دیگر نبود بودِ کس دیگر  

انالحق 
انالحق 

انالحق 

هیچ نظری موجود نیست: