۱۳۹۰ اردیبهشت ۳, شنبه

و دیگر هیچسکوت من


سوت قطاری است 

                         ماندگار در یادها
تنهایی ام رفیق است

                          چون نبض

تو برقص

                         روزگار آن توست
سهم من تماشاست

سکوت است

و لحظه ای آه

و دیگر هیچ


23 آوریل 2011

هیچ نظری موجود نیست: