۱۳۹۰ اردیبهشت ۹, جمعه

روزنامه نگار


پیرهنی آبی به تن دارم

پشت پنجره
            تحریریه نیست

با انگشت روی شیشه خبر می نویسم

شهر من روزنامه ندارد

هیچ نظری موجود نیست: