۱۳۹۳ آذر ۲۶, چهارشنبه

تُهی

یک گلوله
یک صدا
یک نقطه
یک آغاز
سوت ممتدی است 
                        که میپیچد در اتاق
میرود یکراست
                      تا سقف 
باران میشود 
خون بر سرم
میپاشد بر دیوار
یک جهان عجوزه از خاطرات

شتک میکند فکر روی میز
دست کوتاه میشود
                           از این تهی 

تهی بیمعنی است دیگر
                                در بر مرگ

*منتشر شده در ایران امروز