۱۳۹۰ تیر ۱, چهارشنبه

پنج حرف ساده


باران ناگفته ها داشت

تو تنها چشم به آن دوختی

باران

پنج حرف ساده بود

و همبغض بهار

که نام نخستین کودک خواب پریشان من ست