۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۶, چهارشنبه

كُجا

يك دل سير حافظ كجاست
يك بغل خواب
آتش جاويد در اين سرد بيابان كجاست
دل كجا ماند
و  
سر كجا بر دار
شعر تازه 
واژه سكوت كجاست