۱۳۹۴ آبان ۹, شنبه

مانده ها

پيشآى زاده ى ماه جنون
سال خون
پيشآى رفيق شب هاى ماهش آيينه طاعون
با تو سخن ها ناگفته ماند

فرسنگ ها فاصله
اقيانوس زمان
نه تو را
نه من را دور نكرد

اين تاريخ است كه من را
 كه تو را به قافله ى شوم مقصد مليتى پرافتخار پيوند زده

پيشآى مادر ما، مادر اضطراب
پدر ما ديده پر خون، هزاران سال نگران
پيشآى سخن ها ناگفته ماند 

لندن -٢٠ اكتبر ٢٠١٥

هیچ نظری موجود نیست: